ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

บทความท่องเที่ยว

การยื่นขอหนังสือเดินทาง สำหรับคนไทย

การยื่นขอหนังสือเดินทาง สำหรับคนไทย


 


เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

 1. สำหรับบุคคลบรรลุนิติภาวะอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์  ใช้บัตรประชาชนตัวจริง
 2. สำหรับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี
  • บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เยาว์ (เอกสารลําดับที่ 1) ที่ยังมีอายุการใช้งาน
  • สูติบัตรฉบับจริง (เอกสารลําดับที่ 2) กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์
  • บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา (เอกสารลําดับที่ 4)
  • บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของมารดา (เอกสารลําดับที่ 5)
    • หากบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี

   โดยบิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคําร้อง เว้นแต่เข้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1.1-1.6

   1.1 กรณีบิดาหรือมารดาหรือทั้งบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้บุคคลที่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทําหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากอําเภอ สํานักงานเขต หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น พร้อมบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงที่มีอายุการใช้งานของบิดาหรือมารดาที่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ หรือหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือ
   สถานกงสุลใหญ่ไทย กรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศ (เอกสารลําดับที่ 7)
   *เฉพาะกรณีผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ที่บิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ให้ทําหนังสือมอบอํานาจ (เอกสารลําดับที่ 8) จากอําเภอ สํานักงาน เขต หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย กรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศ ให้บุคคลอื่น (ที่บรรลุนิติภาวะ ( อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป))
   เป็นผู้พาผู้เยาว์มายื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเพิ่มเติมจากหนังสือยินยอมฯ ข้างต้นพร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอํานาจ (เอกสารลําดับที่ 6)
   1.2 กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความปกครองของมารดา มารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมฯ ได้ ฝ่ายเดียวพร้อมกับบันทึกคําให้การรับรองการปกครองบุตร(ป.ค.14)ที่ออกโดยอําเภอ สํานักงานเขต หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น(เอกสารลําดับที่ 9)และบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของมารดา(เอกสาร
   ลําดับที่ 5)
   1.3 กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่าบิดาหรือมารดาที่ระบุให้เป็นผู้ใช้อํานาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวในบันทึกการหย่า(เอกสารลําดับที่ 10) สามารถเป็นผู ้ลง นามให้ความยินยอมฯ ได้ฝ่ายเดียวพร้อมบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี (เอกสารลําดับที่ 4 หรือ 5)
   1.4 กรณีผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม ให้ผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม (เอกสารลําดับที่ 11)และบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับบุตรบุญธรรม (เอกสารลําดับที่ 6)
   1.5 กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตมาลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับใบมรณบัตรของอีกฝ่ายหนึ่ง (เอกสารลําดับที่ 12) และบัตรประชาชนฉบับจริงของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี
   (เอกสารลําดับที่ 4 หรือ 5)
   1.6 กรณีอื่นๆ ที่จะต้องมีคําสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอํานาจปกครอง เช่น
   ก) กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต
   ข) กรณีบิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและไม่สามารถตามหาอีกฝ่ายหนึ่งมาให้
   ความยินยอมได้
   ค) กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาโดยตลอดและไม่สามารถติดต่อมารดาได้ให้ผู้ปกครองที่มีชื่อระบุตามคําสั่งศาลเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับคําสั่งศาลฯ (เอกสารลําดับที่ 13) และบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้มีอํานาจปกครองตามคําสั่งศาล (เอกสารลําดับที่ 6)
   หมายเหตุ:
   หากผู้มีอํานาจปกครองตามข้อ 1.2 ข ้อ 1.3 ข ้อ 1.4 ข ้อ 1.5 และข้อ 1.6 ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอม
   ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ให้บุคคลดังกล่าวทําหนังสือให้ความยินยอมตามข้อ 1.1

ค่าธรรมเนียม

ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1.

ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
(หมายเหตุ: (รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ))
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
2.

ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทําการถัดไป
(หมายเหตุ: (รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ))

ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทําการเดียวกัน
(หมายเหตุ: (รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ))

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

4. ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทางฮัจญ์
(หมายเหตุ: (หากผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มีความประสงค์ที่จะทําหนังสือเดินทางเล่มด่วนก็จะต้องยื่นขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป อายุ 5 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท) โดยให้ปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอและคิดอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางเล่มด่วน 2,000 หรือ 3,000 บาทแล้วแต่กรณี))

ค่าธรรมเนียม 400 บาท

5. ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไปรษณีย์ (EMS)
(หมายเหตุ: – )

ค่าธรรมเนียม 40 บาท

6. ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไปรษณีย์ (Passport Speed Post -PSP)
(หมายเหตุ: (ให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล สำนักงานฯ ศรีนครินทร์ สำนักงานฯ ปิ่นเกล้า สำนักงานฯ มีนบุรี และสำนักงานฯ MRT คลองเตย))

ค่าธรรมเนียม 60 บาท

7. ค่าธรรมเนียมการคัดสำาเนาคู่มือประชาชน
(หมายเหตุ: – )

ค่าธรรมเนียม 30 บาท

หมายเหตุ

(1) การจัดส่งเล่มทางไปรษณีย์เป็นความรับผิดชอบของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ซึ่งโดยเฉลี่ยใช้เวลาดังนี้
– การขอรับบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(PSP) ให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานฯศรีนครินทร์ สำนักงานฯ ปิ่นเกล้า สำนักงานฯ มีนบุรี และสำนักงานฯ MRT คลองเตย ซึ่งจะได้รับเล่มภายใน 3 วันทําการ (นับแต่วันที่ยื่นคําร้อง เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) – การจัดส่งเล่มทางไปรษณีย์ (EMS) จะได้รับเล่มประมาณ 5 – 7 วันทําการ (นับแต่วันที่ยื่นคําร้อง)

(2) การขอหนังสือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ (อายุหนังสือเดินทาง 2 ปี) ให้ยื่นคําร้องด้วยตนเองตาหลักเกณฑ์ และวิธีการเดียวกับการขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปพร้อมแสดงหลักฐานเพิ่มเติม คือ หนังสือจากสำนักจุฬาราชมนตรี หรือหนังสือจากคณะกรรมการกลางอิสลามประจําจังหวัด รับรองสถานะการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

 


วันเวลา และสถานที่ที่สามารถติดต่อทำหนังสือเดินทางได้

           กรมการกงสุล
          123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
          โทรศัพท์ 0 2981 7257
          วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-15.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
          อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
          โทรศัพท์ 0 2422 3431
          วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา
          ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
          โทรศัพท์ 0 2136 3800-01
          วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30 น.

          สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
          ศูนย์การค้าบิ๊กซี สุวินทวงศ์ ชั้น 2 แขวงมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
         โทรศัพท์ 0 2024 8362
          วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น
          ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น
          โทรศัพท์ 0 4324 2707, 0 4324 2655
          วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่
          ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5389 1535-6
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงราย
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 053 175 375
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา
          ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ 0 7432 6510
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี
          อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
          โทรศัพท์ 0 4534 4581-2
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
          ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
          โทรศัพท์ 0 7727 4940, 0 7727 4942-3
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา
          ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
          โทรศัพท์ 0 4424 3132 , 0 4424 3124
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี
          ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
          โทรศัพท์ 0 4221 2827, 0 4221 2318
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดพิษณุโลก
          ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
          โทรศัพท์ 0 5525 8173, 0 5525 8155
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา
          ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
          โทรศัพท์ 0 7327 4526 , 0 7327 4036
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดภูเก็ต
          ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
          โทรศัพท์ 0 7622 2080-81
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา
          ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว ชั้น 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
          โทรศัพท์ 0 3842 2438
วันจันทร์-ศุกร์ 10.00-18.00 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5623 3453-4
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดจันทบุรี
          อาคารลานค้าชุมชน ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
          โทรศัพท์ 039 301 706-9
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

 

***ข้อมูลจาก กรมการกงสุล